ŠTETOČINE JABUKE

Kategorija: Zaštita Autor Greni Pogodaka: 3198

Jabukin smotavac (Cydia pomonella)
Ovo je najopasnija štetočina jabuke kod nas. Dovodi do prevremenog opadanja plodova i pogoršanja kvaliteta onih koji ostaju na stablu. Plodovi su crvljivi i puni izmeta gusenice. Štete čini gusenica leptira koja u ovom stadijumu prezimi ispod kore ili u pukotinama debla. Krajem aprila i tokom maja i juna iz kokona se pojavljuju leptiri koji polažu jaja na plodove i lišće koje okružuje plodove. Nakon 7-14 dana u zavisnosti od temperature, ispiljene gusenice se ubušuju u plod, gde se razvijaju hraneći se mesom ploda sledećih dvadesetak dana. Gusenica potom napušta plod i odlazi u pukotine na deblu. Nakon desetak dana pojavljuje se leptir. Leptiri druge generacije lete od polovine jula do kraju avgusta i polažu jaja na plodove. Gusenice druge generacije po napuštanju plodova odlaze na skrovita mesta i prezimljavaju.
Veoma važno je jabukinog smotavca suzbiti pre nogo što se gusenica ubuši u plod. Kritični periodi za primenu insekticida su vreme polaganja jaja i vreme piljenja gusenice. Kada se gusenica ubuši u plod nema svrhe primenjivati insekticide. Od početka polaganja jaja pa do piljenja prvih gusenica treba primenjivati insekticide iz grupe regulatora razvoja insekata. Jaja bi trebalo da budu položena na već tretiranu površinu zbog delovanja na jaja.Takvi insekticidi zaustavljaju preobražaj gusenice u sledeći razvojni stadijum. Prvo tretiranje se obavlja kada se uoči intenzivan let leptira. Za određivanje pravog momenta primene insekticida treba koristiti feromonske klopke i prognoze prognozno-izveštajnih službi. Drugi tretman je oko dvadesetak dana posle prvog. Na ovaj način bi trebalo efikasno rešiti problem ove štetočine.
Postoji veliki broj insekticida koji se primenjuju za suzbijanje jabukinog smotavca. Jedno od najboljih rešenja je primena insekticida Affirm 095 SC

Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)
Ovo je jedna od najopasnijih štetočina u voćnjacima. Dovodi do oštećenja lista i smanjenja asimilacione površine, što se odražava i na smanjenje prinosa. Štete na listu se uočavaju u vidu velikog broja belih tačkica. Prilikom jačeg napada tačkice se spajaju. List počinje da žuti,ponekad dobije bronzanu boju, suši se i opada. Na naličju lista formira se fina paučina u kojoj se nalaze crveni pauci koji se hrane sisanjem sokova iz lista. Crveni voćni pauk prezimljava u formi zimskih jaja na granama i deblu voćnjaka,na skrovitim mestima. Prezimljujuća jaja se prepoznaju kao crvene tačkice na granama. U proleće pri srednjoj dnevnoj temperaturi od 10 ˚ C, uglavnom od polovine aprila, iz jaja se pile larve. Izlazak larvi iz jaja traje 2-3 nedelje, a potom se larva razvija još oko 15 dana. Odrasle grinje izlegu letnja jaja koja su manja od zimskih svetlocrvene ili narandžaste boje. Crveni voćni pauk kod nas ima uglavnom 6-8 generacija ,pa je zbog toga ova štetočina prisutna tokom cele godine u voćnjaku.
Zimski tretman je važan zbog smanjenja brojnosti štetočine na proleće. Ipak,neophodno je sprovoditi i tretmane akaricidima, posebno u proleće kada oko 30 % larvi izađe iz zimskih jaja. Jaja pred piljenje larvi kao i mlade larve su najosetljivije na delovanje akaricida. Optimalan rok je obično pred cvetanje.
Za suzbijanje crvene voćne grinje mogu se koristiti Nissorun 10 EC, Envidor i neki drugi akaricidi.

Lisne vaši
Lisne vaši čine direktne štete sisanjem biljnih sokova,pa dolazi do slabljenja biljke i manjih prinosa. Lisne vaši su prenosioci virusa, što znači da na taj način mogu pričiniti indirektne štete. One se najčešće održavaju preko zime na višegodišnjim domaćinima, samoniklim ili gajenim biljkama, drvenastim biljkama ili žbunju. Od proleća do početka zime se vrlo brzo razmnožavaju, prelaze velika rastojanja letom ili budu nošene vetrom, brzo formiraju kolonije na listovima napadnutih biljaka. Na takvim voćkama je puno mrava, a mlado lišće na vrhovima mladara je kovrdžavo lepljivo i suši se. Mravi su prisutni iz razloga prisustva lučenja lepljivih šećera koje vaši luče, a mravi se njima hrane. Neke vaši mogu prouzrokovati kovrdžanje lišća, dok druge dovode do crvenila lišća jabuke.
Postoji više vrsta lisnih vaši koje,iako imaju različitu boju imaju slične cikluse razvoja i dovode do istih šteta, pa je i način njihovog suzbijanja sličan. Zimskim tretmanom suzbijaju se zimska jaja onih vrsta koje prezime na voćkama. Suzbijanje za vreme vegetacije sprovodi se primenom insekticida sa sistemičnim ili kontaktnim delovanjem. Insekticidi se primenjuju na početku pojave prvih kolonija. Njihovo kasnije suzbijanje može biti otežano,posebno u slučajevima kada dolazi do kovrdžanja lišća jer su vaši u tom slučaju u velikoj meri zaštićene od delovanja kontaktnih insekticida.
Za suzbijanje lisnih vaši mogu se koristiti sledeći insekticidi: Mospilan 20 SG, Pyrinex super 420 SC

Mineri lista
Štete na lišću jabuke i kruške pravi više vrsta lisnih minera. Mine koje oni prave mogu biti tačkaste, kružne, vijugave prave itd. Gusenice minera čine direktne štete jer oštećuju lisno tkivo između epidermisa lica i naličja. Plodovi dobijaju manje hrane i ostaju sitni. Neke vrste minera prezime na
voćkama a neke u opalom lišću. Imaju 3-5 generacija godišnje,što znači da se oštećenja od njih pojavljuju tokom cele vegetacije.
Obradom zemljišta ispod voćaka i uništavanjem opalog lišća, smanjuje se broj prezimelih minera. Primena insekticida iz grupe regulatora razvoja u vreme kada se na feromonskim klopkama ulove prvi leptiri minera lista, je veoma važan deo zaštite. Veoma je važno da depozit ovih preparata bude prisutan na listu u vreme polaganja jaja. U našim uslovima to je uglavnom posle cvetanja,krajem aprila,početkom maja meseca. Neke vrste minera mogu se suzbiti insekticidom Mospilan 20 SG. Takođe je moguće koristiti insekticide na bazi sledećih aktivnih materija: bifentrin, fenoksikarb, imidakloprid, hlorantraniliprol.