PIRAMIDALNA KRUNA JABUKE

Kategorija: Rezidba Autor Voćar Pogodaka: 5553

                               PIRAMIDALNA KRUNA JABUKE

Postoje dva oblika piramidalne krune: običnai pobolišana. Poboljšana pi­ramidalna kruna je takav oblik krune kod koje se na centralnoj pro dužnici (vođici) nalazi 4-6 osnovnih postranih grana raspoređenih na rastojanju od 30-40cm. Vođica se oreže na najvišu postranu granu. Prema tome poboljšana piramidalna kruna je u stvari kombinacija piramidalne krune i vaze.

Odstranjivanjem vođice gornji deo krune je otvoren, što je značajno za njeno bolje osvetljavanje, lakšu rezidbu, zaštitu i berbu.

Piramidalni uzgojni oblik se smatra najstarijim oblikom krune, koji je samo delimično izmenjen i usmeren prirodni razvoj voćke. Ovaj oblik krune for­mira se na taj način što se u proleće, pre kretanja vegetacije, sadnice skrate na 60 - 70 cm. iznad zemlje.

U toku vegetacije iz ostavljenih pupoljaka će se razviti veći broj mladara, koji slobodno rastu sve do kraja juna. Tada se

izabere pet mla­dara za obrazova­nje ramenih grana, a ostale treba saviti ali ne i odrezati, jer se tako obezbeđuje veća

lisna površi­na koja će stvarati više organske hrane. Rastojanje između mladara koji formi­raju krunu treba da bude 15 -

30 cm.I njih u prvoj godi­ni ne diramo, sem u slučaju slabe i pre­velike bujnosti, kada se davanjem odre­đenog ugla reguliše njihov porast.

Vršni mladar će služiti kao vođica. Iduće godine ako se jabuka normalno razvija, treba vođicu skratiti na 1 do 1,30

m iznad poslednje vršne grane. Ako je jabuka slabije bujnosti, onda se vođica skrati jače, da bude kraća od

letorasta ostavljenih za ramene grane, a tek na­redne godine će se skratiti na 1 m iznad najviše ramene

grane. Letoraste koji formiraju skeletne grane ne orezujemo nego ih uspravljamo ili povijamo, što zavisi od

njihove bujnosti. Takođe ne treba orezivati ni leto raste koje smo prve godine savili. Na vođici će u toku

druge godine izbiti novi lastari od kojih u toku juna izaberemo jedan do dva za nove grane i ostavimo da

slobodno rastu, a ostali se kao i prve godine savijaju. Na primarnim ramenim granama mogu se u toku

vegetacije pojaviti mladari i njih ne treba dirati sve do juna, kada se najbolji ostave za buduće grane

drugog reda (sekundarne).

 

U proleće treće godine vođicu treba skratiti na 1 m iznad poslednje ramene grane, a ostale ramene grane dovode se u ravnotežu tako što se bujne grane razvode koso da sa vođicom zatvaraju ugao 45-50°, a slabije se uspravljaju da bi ojačale i u porastu dostigle bujnije grane.

 

Nove ramene grane, koje se ostavljaju na vođici iznad osnovnih ramenih grana prvog sprata, treba da rastu u međuprostoru grana prvog sprata, tako da ne zasenjuju druge grane. Obično se ostavljaju 3-4 takve grane i to prva na lm od poslednje grane prvog sprata, druga na 80 cm od prethodne, treća na 60 cm od druge i četvrta na 50 cm od treće. Sekundarne grane (grane drugog reda) treba da se razvijaju u polje, bočno i naizmenično tako da dobro popunjavaju međuprostore, a da jedna drugu ne zasene. Prva sekundarna grana bi trebalo da se razvija na 20-30 cm od osnovne ramene grane, a druga i treća sekundar­na grana treba da su na međusobnom rastojanju od 40-60 cm. Pored obične i popravljene piramidalne krune, postoji i tzv. američka ili kom­binovana kruna. Formiranje ove krune traje više godina i karakteriše se time što se u početku obrazuje po principu popravljene piramidalne krune, a kada se obrazuje 5-7 skeletnih grana, vođica se prekrati iznad poslednje grane i tako na vrhu formira kruna u obliku vaze