INTENZITET REZIDBE JABUKE

                                                                                     INTENZITET REZIDBE JABUKE

Prilikom rezidbe treba težiti da se održi pravilan (harmoničan) odnos između razvitka korenovog sistema i krune, a unutar krune harmoničan odnos između vegetativnih i reproduktivnih organa. To se postiže prilagođavanjem intenzite­ta rezidbe stanju u kome se voćke nalaze. Pod intenzitetom rezidbe podrazu­meva se uspostavljanje određenog odnosa između rodnog i nerodnog drveta (kojeg rezidbom treba odbaciti), kao i obnova i podmlađivanje rodnog drveta jabuke za narednu godinu.

Intenzitet rezidbe zavisi od velikog broja činilaca, a pre svega od vegetativnog stanja voćke. Prilikom određivanja intenziteta rezidbe treba se pridržavati sle­dećih principa:

·  rodnije sorte jabuke su vegetativno više iznurene od onih manje rodnih jer su imale veći broj plodova, pa je potreba za novim prirastom veća (radi obnav­ljanja rodnog drveta) i zato ih treba jače orezivati.

·  ukoliko su jabuke starije i iznurenije, utoliko je (radi podmlađivanja), neop­hodna jača rezidba.

 

 

·   ukoliko na jednom stablu ima više cvetnih pupoljaka, utoliko rezidba treba da bude jača.

·  vršne delove krune treba orezivati, pošto su, inače, u povoljnijem položaju pa brže i bujnije rastu na račun nižih delova krune.

·  ukoliko se jabuke jače đubre azotnim đubrivima, utoliko su bujnije, a to znači treba ih slabije orezivati.

·  jabuke koje se navodnjavaju bujnije su, pa ih treba slabije orezivati.

·  vrlo važan pokazatelj kome treba prilagoditi intenzitet rezidbe su broj, dužina i debljina prošlogodišnjih letorasta. Što je više rodnih grančica i jednogodiš­njih letorasta to se jabuka može opteretiti većim rodom, pa ne treba suviše jaka rezidba.

Međutim, ako voćke imaju mali jednogodišnji prirast i nemaju formirane cvet­ne pupoljke, to je znak da su bile iscrpljene bilo preteranim rodom, ili napa­dom bolesti i štetočina u protekloj godini, ili zbog drugih uzroka. U takvom slučaju rezidba ne sme da bude jaka, već se prvenstveno moraju otkloniti uzro­ci koji su voćku doveli u takvo stanje. Zato voćku treba đubriti većim količina­ma azotnih đubriva a rezidbu svesti na otklanjanje bolesnih ili oštećenih grana i grančica.

·  Ako ima više rodnih grančica nego jednogodišnjih la stara, to je znak da treba jače prorediti ili skratiti rodne grančice nego jednogodišnji prirast. U prak­si je potvrđeno da je uvek bolje da je jača vegetativna nego reproduktivna  sposobnost voćaka, jer je tada lakše podstaći voćku na rodnost, nego suviše iznurenu vratiti u stanje normalne vegetativne aktivnosti.

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.