GENERATIVNE PODLOGE ZA KRUŠKU

                           GENERA TIVNE PODLOGE

U našem vocarstvu za dobijanje kvalitetnih sejanaca uglavnom se upotre­bljava seme šumske divlje kruške (Pirus co 111 111 1111 is). Divlja kruška razmnožava se semenom. U prvoj godini sejanci obrazuju jaku sržnu žilu sa vrlo malo bočnih žila, Ako nije vršeno pikiranje u serneništu prilikom presađivanja sejanca u rasti lo, treba izvršiti skracivanje sržne žile kako bi se ubrzalo razviće ostalih bočnih žila. Kao podloga daje veoma bujne sadnice, koje kasno stupaju u plodonošenje (7 - 8 godina), a rađaju 80 i više godina. Postoji više varijeteta i tipova divljih krušaka, koji se razlikuju prema bujnosti, krupnoći plodova, rodnosti i drugim osobinama. Seme treba uzimati sa divljih krušaka koje se odlikuju redovnom rodnošću, krup­nijim plodovima, jedrijim i vecim brojem semenki.

Pored sejanaca divlje kruške (P. C011l11l11llis), kao podloga za plemenite sorte kruške mogu se koristiti još i usurijska kruška (P. ussuriensis) sitnolisna ili masli­nasla (P. elaeagnifolia) bademasta kruška (P. antygdaliformis Mill), peščana ili kitajska kruška (P. serotina). Kao podloga za krušku mogu se koristiti i sejanci be­log gloga (Crataegus ntonogina) i dunje (Cydonia vulgaris).

Pored šumske divlje kruške (P. communiss najznačajnija je kao podloga sla­nopada (badetnolika kruška - P. amygdalifortnis) koja je raširena u južnoj Srbiji. To je divlja kruška sa sitnim jezičastim lišćern, sličnim bademu, pa se zato i zove bademasta kruška. Odlikuje se sporim porastom, vrlo razvijenim korenom koji prodire duboko u zemlju, gustom krunom sa kratkim grančicama i sitnim lišćem. Sitnim lišćem i gustom krunom smanjuje transpiraciju, a dubokim korenom nalazi vodu na velikim dubinama. Otporna je prema suši i dolazi u obzir samo za aridne rejone. U Australiji se kao najbolja podloga pokazala P. calleriana, a P. salicifolia L. je tolerantna prema niskim ternperaturama, su ši i zaslanjenosti zemljišta, Otpor­na je prema fuzikladijumu i krvavoj vaši.

Glog (Crataegus) može da se upotrebi kao podloga za suva i posna zemlji­šta. Kruška kalernljena na glogu je vrlo kržljava. Ima dobar afiniter s mnogim ple­menitim sortarna kruške.

U novije vreme, slično kao i kod jabuka, za proizvodnju sejanaca daje se prednost semenu plemenitih sorti krušaka. U Nemačkoj se 80% od svih upotreblja­va seme sorte Kirsehensaller, a u SAD najviše se upotrebljava seme viljamovke i zimskog nelisa. Kod nas se tek u poslednje vreme počelo sa korišćenjem semena plemenitih sorti, uglavnom viljamovke i klapove.

 

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.