OREZIVANJE MALINE

 

Orezivanje maline posle sadnje ima za cilj da se u što kracem vremenu do­bije potreban broj normalno razvijenih izdanaka za rod i formira odabrani sistem gajenja, a u rodnom zasadu da uz primenu ostalih agrotehničkih mera reguliše ravnotežu između rasta izdanaka i obilne rodnosti, te dobijanje plodova visokog kvaliteta.

Pri intenzivnijem uzgoju maline orezivanje obuhvata izvođenje više različi­tih zahvata, a najvažniji su sledeći: skracivanje sadnica posle sadnje, odabiranje izda­naka za rod i uklanjanje suvišnih, vezivanje i prekraćivanje odabranih izdanaka za rod, uklanjanje prvih serija mladih izdanaka i dvogodišnjih izdanaka posle berbe.

Posle sadnje zasađene izdanke treba skratiti na oko 20 cm, odnosno na 2 do 3 zdrava pupoljka iznad zemlje. Skracivanje se vrši radi boljeg primanja i podsti­canja razvoja korena i adventivnih pupoljaka iz kojih treba da se razvije što veći broj izdanaka već u prvoj godini posle sadnje,

U praksi je utvrđeno da se više ili manje skracivanje sadnica negativno odražava na primanje, jer je pojava sušenja sadnica tada mnogo veća. Radi sigur­nijeg kretanja pupoljaka i primanja sadnica, njihovo skracivanje treba vršiti samo u proleće, pre kretanja vegetacije, bez obzira da li je sadnja maline obavljena u to­ku jeseni ili u proleće,

 

 U prvoj vegetaciji posle sadnje, mlade izdanke maline treba ostaviti da se razvijaju slobodno, bez ikakvih intervencija. Jedino krajem leta, kada novi izdanci poodrastu, skraćeni (stari) deo sadnice treba orezati do same zemlje.

U toku prve godine po sadnji, ukoliko su povoljni uslovi, iz korena svake sadnice izbijaju 2-4 nova izdanka. Do kraja vegetacije većina novih izdanaka dostiže svoj puni porast, duž stabla formiraju pupoljke, iz kojih se u narednoj ve­getaciji razvijaju rodne grančice koje donose rod, a potom se ceo izdanak suši. Prema tome, izdanci maline žive dve vegetacije. U prvoj niču i rastu, dostižu svoju punu visinu, a u drugoj donose rod i suše se.

Koren jedne sadnice ne može da ishrani više od dva nova izdanka. Stoga je potrebno da se u proleće druge godine odaberu za rod najviše dva normalno razvi­jena izdanka po sadnici. Biraju se srednje bujni izdanci sa razvijenim pupoljcima po čitavoj dužini, a do osnove se odstranjuju tanji i zaostali u porastu, kao i pre­bujni.

Na odabranim izdancima do mesta prekraćivanja treba da ima 20 do 25 do­bro razvijenih i zdravih pupoljaka, iz kojih će se formirati do 25 rodnih grančica, što je neophodno za dobijanje visokih i kvalitetnih prinosa.

Pošto u hladnijim područjima i mrazištima postoji mogućnost izmrza-vanja nekih izdanaka i pupoljaka u toku zime, da se ne bi pravile greške, odabiranje i ve­zivanje izdanaka za rod treba odložiti dok pupoljci ne krenu u proleće. Bolje je da se polomi i ošteti izvestan broj izdanaka i pupoljaka nego da se odaberu za rod iz­danci sa izmrzlim pupoljcima, a uklone zdravi.

Na kvalitet plodova i visinu prinosa znatan uticaj ima i rastojanje između izda­naka. Pri gajenju maline po sistemu špalira za rod treba ostaviti 6 do 7 izdanaka po dužnom metru reda, tako da razmak između izdanaka iznosi 15 do 18 cm.

Međutim, ako se malina gaji po sistemu žbunova, onda se po žbunu ostavlja za rod 5 do 8 pravilno raspoređenih izdanaka, a pri gajenju u pantljikama odabiraju se iz­danci takođe na rastojanju od 15 do 20 cm, a ostali se odstranjuju orezivanjem do ze­mlje.

PI; vezivanju izdanaka za žice treba voditi računa da izdanci imaju vertikalan položaj radi njihove bolje nosivosti. Ne bi smelo da dođe do ukrštanja izdanaka. Povi­jeni i kosi položaj izdanaka opterećuje naslon, pa može izazvati naginjanje špalira ili pucanje žice pri jačirn vetrovima i teretom roda i nadzemnih delova maline.

Vezivanje izdanaka vrši se pomoću debljeg jutanog ili PVC kanapa, na taj način što se jedan kraj kanapa vezuje za stub na početku reda, a zatim se klupče protura u omču oko žice i oko izdanka, za teže duž žice i vezuje sledeći izdanak. Pri tome kanap ne treba kidati do kraja reda, nego se drugi kraj kanapa vezuje za krajnji stub. Ovaj način vezivanja izdanaka obezbeđuje isto rastojanje i ne dolazi do klizanja veziva po žici i poremećaja razrnaka izdanaka kad je zasad maline po­dignut na nagnutim terenima.

Posle završetka berbe plodova dvogodišnji izdanci, koje treba orezati do ze­mlje, lako se oslobađaju od vezi va tako što se kanap odvezuje od krajnjeg stuba, namotava u klupče, koje se obrnutim redom protura kroz omču i izdanak oslobodi, i tako redom do drugog kraja reda. Na ovaj način isti kanap zavisi od njegove ja­čine, može se upotrebiti više puta za vezivanje izdanaka.

 U proleće, kada se izvrši odabiranje i vezivanje jednogodišnjih izdanaka za rod, treba obaviti i njihovo skraćivanje. Visina skraćivanja zavisi od bujnosti sorte, porasta izdanaka, sistema gajenja i ekoloških uslova (plodnosti zemljišta i vlažnosti sredine) i kreće se od 1,20 do 1,80 m.

Međutim, treba znati da visina prinosa zavisi i od jačine skraćivanja izdana­ka, tako da ukoliko je skraćivanje veće, utoliko je i prinos manji, a pri tome se ne po­većava krupnoća plodova. Pored toga, ako se ne vrši uklanjanje mladih izdanaka u pro­leće, javlja se veći broj, koji zagušuje i zaklanja rodne izdanke, što otežava berbu plo­dova i odlaže njihovo sazrevanje.

U proizvodnoj praksi je utvrđeno da izdanke sorti maline koje se sade u našoj zemlji i preporučuju za gajenje po sistemu špalira (vilamet, skina, podgorina, gradina i maling eksploit) treba skraćivati na dva pupoljka iznad gornje žice, tj. na visini od oko 1,70 m. Prema zapažanjima Nenadića (1986), kraće odsecanje ne dolazi u obzir zbog toga što se izdanak može izvući iz vezi va, a duže takođe ne dolazi u obzir zato što se patrljak iznad žice lomi pod teretom roda ili se špalir naginje na jednu stranu.

Pored skraćivanja vrhova na odabranim izdancima, treba izvršiti skraćivan­je, a prema potrebi i proređivanje postranih grančica, koje su česta pojava u nekih sorti maline (npr. u sorte gradina). Ukoliko se ovom prilikom ne izvrši orezivanje i postranih izboja, špalir će biti previše gust i zasenjen, što će se veoma negativno odraziti na visinu prinosa i kvalitet plodova maline.

Skraćivanje i proređivanje postranih izboja zavisi od razvijenosti izdanaka i stepena razgranjavanja. Kada su izdanci razvijeni (visoki), postrane izboje treba skratiti do 20 cm dužine od osnove, odnosno iznad 2 do 3 pupoljka, a ako su iz­danci slabije razvijeni, postrani izboji se skraćuju na 10 cm od osnove. Ukoliko su postrani izboji pregusti, treba ih prorediti, s tim što se najmanje na 10 cm dužine izdanka ostavlja po jedan naizmenično raspoređen postrani izbojak.

Uklanjanje prvih izdanaka je nova metoda u gajenju maline, koja bitno utiče na povećavanje prinosa i kvalitet plodova. Ova mera sastoji se u Uklanjanju prvih serija mladih izdanaka od početaka vegetacije pa sve do početka juna.

Prvi izdanci se razvijaju iz najplićeg sloja, a oni koji se javljaju kasnije iz malo veće su dubine, pa su i bolje obezbeđeni potrebnom zemljišnorn vlagom.U proizvodnoj praksi pokazalo se da su za rod u narednoj godini najpogodniji izdan­ci koji niču krajem maja i u prvoj polovini juna ukoliko imaju uslove da do kraja vegetacije dostignu potrebnu visinu i dobro SaZITI.

Krajnji rok do kojeg se može vršiti uklanjanje mladih izdanaka zavisi od ekoloških i drugih uslova, pa je potrebno da se utvrdi u svakom malinarskorn pod­ručju, kako bi se izbegao rizik i negativne posledice. U ariljskim uslovima uklanja­nje se vrši do 1. juna, a zatim se pušta slobodan rast mladih izdanaka.

Uklanjanje mladih izdanak a vrši se mehanički (ručnim zakidanjern) ili po­moću hemijskih sredstava. Zakidanje izdanaka treba izvršiti do same zemlje. Ne sme se dozvoliti da ostanu patrljci iznad zemlje, jer postoji mogućnost da se iz nji­hovih pupoljaka razviju kržljavi izdanci koji su zaraženi didimelom ili antrakno-

zom.

Pošto u proleće izdanci maline niču i rastu veoma intenzivno, zakidanje treba

vršiti što češće, obično u 4 do 5 navrata. U vreme zakidanja izdanci ne bi smeli da budu veći od 15 cm, kako ne bi došlo do njihovog zdrvenjavanja pri osnovi,jer se tada ne može izvršiti uspešno uklanjanje, a i nepotrebno se troše rezerve hranljive ma­terije i voda iz zemljišta na vegetativnu masu umesto na porast i razviće plodova.

U novije vreme duž redova maline vrši se uništavanje korova hemijskim sredstvima (herbicidima). Pri tome se uništavaju i mladi izdanci maline do osnove, kao i rodne grančice na izdanci ma pri zemlji do visine od 40 cm. Na ovaj način se podstiče bolji razvoj i rod ostalih rodnih grančica koje se razvijaju na odabranim izdancima za rod. Za tu svrhu koristi se herbicid regIon ili gramokson u količini od 5 litara po hektaru tretirane površine.

Odmah posle završetka berbe plodova dvogodišnje izdanke maline koji su doneli rod treba orezati do zemlje, izneti iz malinjaka i spaliti. Istovremeno, treba izvršiti proređivanje suvišnih ovogodišnjih izdanaka, s tim što se uklanjaju slabiji i oštećeni izdanci.

Uklanjanjem dvogodišnjih i proređivanjem novih izdanaka, ostavljeni iz­danci dobijaju više prostora, svetlosti, hrane i vode, što se pozitivno odražava na njihov porast, obrastanje rodnim pupoljcima, sazrevanje i otpornost prema mraze­vima.

Uklanjanje dvogodišnjih izdanaka veoma je važna i preventivna zaštita me­ra, jer se time smanjuje pojava bolesti i štetočina u malinjaku. Naime, bolesti i šte­točine najviše napadaju dvogodišnje izdanke maline posle berbe, kada oni smanju­ju transpiraciju i počinju da se suše, a zatim se prenose i zaražavaju jednogodišnje izdanke.

Međutim, i pored ovih koristi, mnogi naši pro izvođači izvođenje ove pomo­tehničke mere odlažu do jeseni ili čak do proleća, što znatno utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta plodova u zasadima maline.

Vršni izboj izdanka obično se skraćuje 20 cm iznad gornje žice, odnosno na oko 170 cm od zemlje, a postrani (rodne grančice) iznad 6 ili 8 pupoljaka od osno­ve. Ukoliko su rodne grančice preguste, vrši se njihovo proređivanje, tako što se na oko 10 cm dužine izdanka ostavlja po jedna naizmenično raspoređena grančica. 

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.