SUŠARE

Suve šljive su hit na svetskom tržištu - tražnja je veća od ponude, nedostaje 50.000 t. Njihova zdravstvena vrednost je izuzetna - kalijuma ima više nego u banani!! Kada se pomene sušenje i sušare postavlja se veliki broj pitanja šta je najpodesnije, najekonomičnije, najkvaltetnije? Na tržištu se pojavljuju različiti proizvođači sa različitim sistemima, a samo jedno je isto. Svi tvrde da su oni najbolji! Da li je tako? Na to pitanje se može odgovoriti ako se znaju osnovni zahtevi za dobar sistem sušenja i sušara.

Raznovrsni plodovi voća, šumski samonikli plodovi, gljive, lekovito bilje imaju veoma visoke hraljive vrednosti i kvalitet sa ekološkog aspekta. Očuvanje kvaliteta tih proizvoda direktno zavisi od načina primarne dorade ostvarene u vremenu od momenta ubiranja (berbe) do odgovarajućeg načina pakovanja i skladištenja. Najčešći način primarne obrade je dehidracija - sušenje.

Indirektno sušenje

Kao prvi aksiom sušenja plodova podrazumeva se korišćenje procesa sa indirektnim načinom preno- šenja toplote. Naime odvođenje vlage - sušenjem je jedino prihvatljivo ako se to čini zagrejanim agensom (vazduhom) indirektnim putem. To praktično znači sušenje zagrejanim čistim vazduhom, bez prisustva gasova nastalih sagorevanjem goriva. To podrazu- meva da sušara poseduje uređaje - razmenjivače kojima se toplota nastala sagorevanjem goriva, prenosi indirektno na vazduh. Svakako da prisustvo ovih uređaja usložnjava konstrukciju same sušare. Međutim savremena saznanja u sferi kvaliteta sušenih proizvoda ukazuju da direktno sušenje, pri čemu se koriste produkti nastali sagorevanjem - (gasovi), sami ili pomešani sa vazduhom, mogu imati razna toksična svojstva.

Univerzalnost sušara

Proces sušenja predstavlja posao koji se karakteriše kao sezonski i primenjuje se u "kampanjama" primarne prerade.

Sa aspekta racionalnosti- isplativosti sušara porebno je da se vreme njihovog korišćenja u toku godine što više poveća. To je jedino moguće ako se primenjuju za sušenje različitih biljnih materijala (raznovrsni plodovi voća, povrća, šumski samonikli plodovi, gljive, lekovito bilje...).

Na univerzalnost primene sušara odlučujući uticaj ima njihova mogućnost podešavanja u velikom dijapazonu i preciznost održavanja režima sušenja tj. mogućnost zagrevanja agensa sušenja - vazduha na različite temperaturne vrednosti i održavanje temperature sa malim odstupanjima. Pored toga, za neke materijale, bitno je i regulisanje vlažnosti vazduha kojim se obavlja sušenje. Na univerzalnost sušara ima uticaj, a i njihova prilagodivost same opreme formi sušenog materijala.

Jevtini objekti ali...

Ulaganja u objekte ( kod stacionarne sušare ) treba da su što je moguće manja. To znači NE skupe objekte konstrukcije od "čvrstih" materijala već pojednostavljena izrada tako da mogu biti motažni ( jeftina konstrukcija ). Posebna pažnja pri izradi treba da se posveti kvalitetnoj izolaciji. Treba da budu tunelskog tipa sa istosmernim procesom sušenja. Ugrađen sistem za recirkulaciju treba da omogući precizno podešavanje količine zagrejanog vazduha male vlažnosti u procesu sušenja, čime se ekonomiše sa energijom. Površina i geometrija lesa na koje se smešta materijal za sušenje treba da omogući da se zagrejan vazduh usmeri i kreće samo preko površina na kome se nalazi materijal, a to se postiže i odgovarajućim usmerivačima - zavesama kojima se zatvara prazan prostor oko lesa.

Poslove oko prijema, pripreme i samog procesa sušenja treba pojednostaviti maksimalnim mehanizovanjem. Potpuna mehanizovanost i jeftina izrada objekta omogućava pojeftinjenje i time se postiže najekonomičniji rad sušara.

Mobilne sušare

Sušare treba da, po mogućstvu, budu koncipirane kao mobilne sa odgovarajućim kapacitetom. Činjenice da većina plodova koji su u primarnoj preradi namenjeni sušenju, nakon ubiranja su podložna gubitku kvaliteta u svežem stanju. Pored toga značajan uticaj na kvalitet ima i transport lošom putnom mrežom, gde može doći do mehaničkih oštećenja svežih plodova, tako da se u velikoj meri gubi njihov kvalitet. Osušeni plodovi količinski (zapre - minski, a naročito maseno) su znatno manji tako da je obim transporta u odnosu na transport svežih plodova znatno manji. Za transpot osušenih plodova nisu potrebni posebni uslovi ambalaže kao što je slučaj kod svežih plodova.

Prilagodljivost energetskog dela - toplovodni kotao

Evidentan problem nedostatka energije što se pre svega odnosi na fosilna goriva, s vremenom će postati sve aktuelniji obzirom da je njegova količina ograničena. To upućuje na nužnost iznalaženja alternativnih izvora energije sadržane pre svega u biljnim materijalima, koji u poljoprivrednoj a naročito u voćarskoj proizvodnji najčešće predstavljaju nus produkte (ostaci rezidbe, koštice plodova, bio-gasovi fermetacija itd.)

Praktično toplovodni kotao bi trebao da bude tako rešen da se može jednostavno preurediti za sve vrste goriva ( čvrsto, tečno i gasovito ), a pre svega za korišćenje biljnih materijala ( čvrsta goriva ) kao nus produkata. Adekvatan izbor tipa sušare sa odgovarajućim energetskim delom, ima presudan uticaj na troškove sušenja, a time i krajnju cenu osušenih proizvoda.

 

Dr Milovan Živković, Poljoprivredni fakultet, Zemun

 

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.