ČAĐAVA PEGAVOST JABUKE

Kategorija: Zaštita Autor Voćar Pogodaka: 1769

Rasprostranjena je u celom svetu gdje god se jabuka gaji. Bolest se intenzivno javlja u uslovima vlažnog i prohladnog proleća, Štete se manifestuju smanjenjem rodnosti voćaka, kvaliteta ploda i slabim obrazovanjem rodnih pupoljaka za sledeću godinu, kao i zaostajanjem u rastu. Najava padavina pogoduje razvoju bolesti. Razvija se na svim zeljastim delovima jabuke, a najznačajnija je na plodovima i lišću. Na mladarima je pojava biolesti bez većih posljedica. Za prolećni let askospora potrebna je kap vode koja uzrokuje stvaranje pritiska na opni askusa koji pucanjem oslobodi askospore. Askospore izlete na visinu 1-5 cm, a onda ih već i vetrić odnese na veće udaljenosti. Posluže li dnevni temperaturni uslovi, stvara se mogućnost za primarnu infekciju lista jabuke: temperatura 2 - 22 °C;  kap vode na listu od 9 do 50 sati.

Prvi simptomi javljaju se na čašičnim listićima, cvetnoj loži i peteljci cveta, oni su u vidu tamnozelenih somo tastih pega. Na listovima se javljaju 2 tipa pega:

1) jasno definisane, manje - više okruglaste, zelenkaste pege sa karakterističnom prevlakom i

2) somotaste pjege bez jasno izražene ivice.

Na plodovima zaraza može nastati od zametanja do berbe. Zaštita je preve - ntivna, zatim se nadopunjuje kurativnim tretma nima, baziranim na prognozi i i metodu praćenja infekcije. Sa zaštitom se počinje u proleće kada su za to ostvareni uslovi. Sistemični fungicidi se kombinuju sa preventivnim zbog speci fičnog mehanizma delovanja na gljive i zbog nastajanja rezinste ntnosti (otpornosti). Jačina infekcije i brzina inkubacije ovise o dužini vlaženja lista i temperaturi (npr. pri temperaturi od 10° C list mora biti vlažan 14 sati za slabu zarazu, 19 sati za srednju i 29 sati za jaku zarazu prof. I. Ciglar). Mladi list jabuke najosjetljiviji je i najprije se na njemu traže simptomi infekcije (zaraze).

U ranom razdoblju zaštite jabuke i kruške važno je izabrati fungicid koji je i pri nižim temperaturama posve učinkovit. Predlažemo fungicid CHORUS 75 WG, koji s delatnom materijom ciprodinilom pokazuje važna obeležja u ranom razdoblju zaštite:

    zahvaljujući lipofilnim osobinama lako prolazi kroz kutikulu i voštanu prevlaku lista (već dva sata nakon primene kompletno prodire u list pružajući zaštitu);
    nakon primene kreće se sistemično ksilemom (akropetalno);
    pruža jedinstvenu zaštitu pri niskim temperaturama;
    pošteđuje korisne insekte;
    protektivno djeluje 5-7 dana;
    kurativno djeluje 2 dana.
    CHORUS 75 WG primijenite 300 g/ha, u fazi 'mišjih ušiju' jabuke. Ponovite tretman nakon 5-7 dana.

Ako se najavljuju padavine treba preventivno štititi biljke pre kiše sa kontaknim fungicidima na bazi mankozeba