MOLJCI -ŠTETNI INSEKTI NA VOĆNIM VRSTAMA

Moljac jabuke – Hyponomeuta malinellus
Opis štetočine:  Štetočina je monofag, napada samo jabuku, ima jednu generaciju godišnje. Leptiri su dugi 7-9 mm, sa rasponom krila 19-20 mm. Prednja krila su bela, posuta crnim tačkicama, dok su zadnja krila siva.  Imaga se pojavljuju  krajem juna, na vrhovima grana polažu jaja u legla  od 20-60 komada. U tim leglima larve i prezimljavaju.

Simptomi:  Leptiri se javljaju krajem juna i nakon parenja polažu jaja na vrhovima grana jabuke u grupama od 20-60 komada koja su rasporedjena u vidu crepova na krovu. Kada otpočne vegetacija larve napuštaju jajna legla i kreću ka mladim listovima u koje se uvlače. Hrane se unutrašnjim delom lista - parenhimom dok je gornji i donji deo epidermisa lista neoštećen. Nakon 10 do 15 dana larve napuštaju lišće ispredaju gnezda sivkastim nitima, ostaju u grupama i hane se lišće. Kada pojedu svo lišće sele se opredajući nova gnezda. Krajem maja završavaju svoj razvoj i u tim gnezdima prelaze u stadijum lutke a potom imaga.

Suzbijanje:  U uslovima slabijeg napada štetočine preporučuje se mehaničko uklanjanje grana i grančica sa zapredcima, iznošenje iz voćnjaka i obavezno spaljivanje. Zimsko tretiranje je obavezno, a u proleće se mogu primeniti neki od registrovanih preparata: Sistemin 40-EC, Fosfamid 40-EC, Bevetox 40-E, Dimetoat - EC, Dimetogal, Perfekthion (0,1-0,15 % tretiranjem kada se utvrdi prisustvo prvih guseničnih gnezda),  Difos E-50, Dihin  (0,15 % tretiranjem kada se utvrdi prisustvo prvih guseničnih gnezda).  


Breskvin moljac  - Anarsia lineatella

Osobine štetočine:  Breskvin moljac ima dve generacije godišnje Imago je sive boje sa crnim prugama koje su nepravilno rasporedjene, sa rasponom krila dušine 11-14 mm.  Prezimljava kao larva prvog stupnja učaurena u svilasti kokon u rakljama grana.  U maju i junu larva se ubušuje u letoraste, čiji se vrh povija i suši. Nakon završenog ciklusa razvoja larva se uvlači u pukotine kore gde formira kokon i prelazi u lutku. Nakon 10-12 dana izlazi leptir koji u julu mesecu polaže jaja na lišće. Let leptira druge generacije je u avgustu mesecu čije se larve ubušuju u plodove.

Simptomi:  Na letorastima breskve se primećuje karakteristično sušenje i povijanje vrha.

Suzbijanje: Istovremenim suzbijanjem breskvinog smotavca suzbija se i breskvin moljac. Preporučuje se mehaničko uklanjanje vrhova mladara koji su suvi i povijeni. Od registrovanih insekticida preporučuje se:  Grom (0,04 %, u vreme masovnog leta  ili pri pojavi prvih oštećenja na mladarima), Sistemin 40-EC, Perfekthtion, Dimetogal, Bevetox 40-E, Dimetoat-EC,  Fosfamid 40-EC (0,1 - 0,15 % tretiranjem u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta), Fenitrotion 50-EC, Fenin, Futotion EC-50 (0,15 %,  u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta) i dr.


Šljivin moljac – Hyponomeuta padella

Osobine štetočine:  Razvojni ciklus šljivinog moljca i jabukovog moljca je sličan ali ne u potpunosti.  Kada larva šljivinog smotavca napusti leglo u proleće ne uvlaći se u unutrašnost lista kao što to čini jabukov moljac, već ostaje napolju, hrane se lišćem i pravi zaperke. Larve grade izdvojene kokone kod šljivinog smotavca, a jabukovog grade kokone u grupama u centru gnezda.

Simptomi:  Kada je jača pojava štetočine dolazi do golobrsta što se odražava na kvalitet sadnice.

Suzbijanje: Preporučuje se mehaničko uklanjanje zapredaka i njihovo spaljivanje. Zimsko tretiranje je obavezno, od preparata se mogu primeniti: Galmin (3-4 %), Belol (5 %), Belo ulje (1-2 %) i dr., a u proleće se mogu primeniti neki od  registrovanih preparata:  Difos E-50, Dihin  (0,15 %,  kada se utvrdi prisustvo prvih guseničnih gnezda).

Autor: - Mr Gordana Jovanović

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.